İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde iş kazalarının % 40’ı 1-3 kişi çalıştıran işletmelerde, % 73’ü ise 1-50 kişi çalıştıran işletmelerde meydana gelmektedir. İş kazalarının yarısı 1 yıldan daha az süredir çalışan işçilerde görülmektedir. İş kazalarının % 73’ü 14-35 yaş grubunda görülmektedir. Bu veriler iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme amacıyla yapılacak çalışmalarda genç işçileri ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri öncelikli gruplar olarak ele almanın gerekliliğini ortaya koymaktadır

1. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi, tüm tarafların konunun önemini kavramaları ve uyum içinde koordineli çalışmaları ile kurulabilir. Özellikle işverenin bu önlemleri işyerlerinde uyguladıkları zaman elde edecekleri ekonomik ve sosyal yararları ve meydana gelebilecek kaza ve hastalıkların kendilerine olan maliyetini bilmeleri konuya olan ilgilerini arttıracaktır. Bu bilgiyi işverene ceza veren müfettiş tarafından değil, işverenle arkadaş olan ve bilgi vererek işvereni yönlendiren müfettiş vermelidir. Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının % 90’ının önlenebilecek kazalar olması, yani kaza nedeninin insan ihmalinden kaynaklanan kazalar olması eğitime verilmesi gereken önemi ortaya koymaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim denildiğinde alınması gereken bir diğer önlem, geleceğin küçük işletmecileri olacak çırak öğrencilere eğitimleri esnasında bu konuda daha yoğun eğitim verilmesi olmalıdır.

2. Ülkemizdeki işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi, mesleki eğitim yoluyla işgücünün niteliğinin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve iş güvenliği açısından meslek standartlarının büyük önem taşıdığı açıktır. Meslek standartları sisteminin kurulabilmesi amacıyla son 10 yıldır bir çok çalışma ve proje yürütülmüştür. Bu çalışmalarını sürdürebilmesi, kurumsallaştırılabilmesi için bir meslek standartları kurumunun gereği ve önemi açıktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu konuda çalışmalara başlanılmıştır. Kanun Tasarısı Taslağına Konfederasyonumuzun da dahil olduğu sosyal tarafların görüşleri alınarak son şekli verilmiştir.Bu yasa bir an önce çıkarılmalı ve Meslek Standartları Kurumu bir an önce kurulmalıdır.

3. Ülkemizde özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmeler küçük sanayi sitesi (KSS) denilen ve genellikle şehir dışında kurulan iş sitelerinde toplu halde çalışmaktadır. Halen 313 adet sanayi sitesi faaliyettedir ve bu sitelerde yaklaşık 80 bin işyeri bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunların çözümünde önemli bir çıkış noktası da bu siteler olmalıdır.

Sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması için kamu, özel ve yerel kuruluşların işbirliği gerekmektedir. Ancak bu kuruluşlar arasındaki iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunların sıkıntılarını işverenler çekmektedir. KSS’in kuruluş aşamasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, bu önlemleri almayan işyerlerine çalışma izni verilmemesi gerekirken sitelerin kuruluşu bir bakanlık tarafından, ruhsatlandırılması yerel idare tarafından, denetimi ise bir başka bakanlık tarafından yapılmaktadır. Kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi işverenlerin en önemli isteklerinden biridir. Ayrıca bu siteler hem çalışanları hem de işverenleri eğitmek amacıyla kullanılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşu ile işbirliği yapılarak kurulacak olan eğitim merkezleri, bu konudaki büyük bir eksikliği giderecektir.

sex shop